Mark Maloney 651/490-4651
  mmaloney@shoreviewmn.gov